Komplexné vedenie podvojného účtovníctva

klientom spracovávame:

  • hlavná kniha – zápis účtovných prípadov z vecného a časového hľadiska
  • kniha analytickej a syntetickej evidencie evidencia pohľadávok a záväzkov
  • evidencia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, vyhotovenie odpisového plánu
  • evidencia hmotného a nehmotného majetku s cenou nižšou ako 1.700 € (drobný hmotný majetok)
  • účtovanie neštandardných operácií
  • vypracovanie štatistických výkazov
  • zostavenie mesačných uzávierok
  • spracovanie mesačnej alebo kvartálnej evidencie dane z pridanej hodnoty (DPH)
  • zostavenie a poradenstvo pri zostavení riadnej (mimoriadnej) účtovnej závierky – výkaz ziskov a strát, súvaha, poznámky (vrátane cash-flow), výročná správa spoločnosti
  • zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky
  • vypracovanie daňového priznania z príjmov právnických osôb
  • styk s orgánmi verejnej správy