Komplexné vedenie podvojného účtovníctva

klientom spracovávame:

 • hlavná kniha – zápis účtovných prípadov z vecného a časového hľadiska
 • kniha analytickej a syntetickej evidencie evidencia pohľadávok a záväzkov
 • evidencia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, vyhotovenie odpisového plánu
 • evidencia hmotného a nehmotného majetku s cenou nižšou ako 1.700 € (drobný hmotný majetok)
 • účtovanie neštandardných operácií
 • vypracovanie štatistických výkazov
 • zostavenie mesačných uzávierok
 • spracovanie mesačnej alebo kvartálnej evidencie dane z pridanej hodnoty (DPH)
 • zostavenie a poradenstvo pri zostavení riadnej (mimoriadnej) účtovnej závierky – výkaz ziskov a strát, súvaha, poznámky (vrátane cash-flow), výročná správa spoločnosti
 • zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky
 • vypracovanie daňového priznania z príjmov právnických osôb
 • styk s orgánmi verejnej správy