Podnikateľské poradenstvo

 • poradenstvo pri založení spoločnosti, živnosti
 • spracovanie finančných a ekonomických analýz napr. ako podkladov pre žiadosti o získanie bankových úverov

Okrem štandardne poskytovaných služieb v bežnom zmluvne dohodnutom rozsahu pre našich klientov zabezpečujeme po vzájomnej dohode aj neštandardné výkony, a to napríklad: výkon agendy priamo u klienta, supervisoring administratívnych zamestnancov, tréningy pre zamestnancov (napr. problematika vyúčtovania pracovnej cesty, vyplnenia žiadosti pre ročné zúčtovanie dane a pod.), účasť na obchodných rokovaniach klienta na Slovensku aj v zahraničí (napr. v banke, u obchodných partnerov, a pod.), vypracovanie analýz a stanovísk v súvislosti s riešením jednotlivých situácií z účtovného a daňového hľadiska.

OUTSOURSING

 • úspora a kontrola prevádzkových nákladov – mzdových na účtovníka až 50%, na technológiách: software a HW
 • zlepšenie orientácie a zamerania spoločnosti na hlavný predmet podnikania
 • špičková profesionálna úroveň – odborná spoločnosť disponuje skúsenými vysokokvalifikovanými pracovníkmi
 • presun zodpovednosti a súlad s legislatívou – špecializovaná spoločnosť preberá na seba plnú záruku za kvalitu služieb
 • prispôsobenie meniacim sa podmienkam – v prípade zmeny potrieb zákazníka vie profesionálna spoločnosť pružne reagovať a poskytovať služby zodpovedajúce okamžitým potrebám klienta
 • úspora finančných zdrojov na investície do majetku úspora investícií do vzdelávania špecialistov nasadenie najnovších technologií
 • žiadna starostlivosť o ľudské zdroje
 • zvýšenie produktivity a kvality služieb
 • diskrétnosť
 • definovanie presných pravidiel a podmienok spolupráce vymedzenie kompetencií a zodpovednosti zmluvných strán