Asistencia pri audite

Na žiadosť klienta zabezpečujeme nezávislé posúdenie správnosti účtovnej závierky obchodných spoločností prostredníctvom auditu.

Zabezpečujeme komplexné audítorské služby, ako je audit individuálnej, mimoriadnej a konsolidovanej účtovnej závierky, priebežný audit, špeciálny audit zameraný na funkčnosť a účinnosť jednotlivých podnikových subsystémov, overovanie účtovných systémov a systémov vnútornej kontroly, služby účtovného poradenstva, transformácia účtovných výkazov.

  • audit individuálnej účtovnej závierky
  • audit konsolidovanej účtovnej závierky
  • priebežný audit
  • zostavenie účtovnej závierky v súlade s IFRS
  • konzultácie a školenia

Audítorské služby poskytuje externá audítorka zapísaná do komory slovenských audítorov SKAU.

Ing. Eva Gazdová
Moldavská 6
040 11 Košice

mobil: 0903 235 935
fax: 055/62 22 511