Komplexné vedenie jednoduchého účtovníctva

klientom spracovávame:

  • peňažný denník – zápis účtovných prípadov
  • pokladničná kniha v tuzemskej alebo cudzej mene – zápis príjmov a výdavkov
  • kniha pohľadávok a záväzkov – zoznam faktúr, prehľad o úhradách a neuhradených faktúrach
  • evidencia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku – výpočet odpisov + zaradenie do odpisových skupín
  • evidencia hmotného a nehmotného majetku s cenou nižšou ako 1.700 € (drobný hmotný majetok)
  • spracovanie riadnej (mimoriadnej) účtovnej závierky – zostavenie ročných výkazov, výkaz o príjmoch a výdavkoch, výkaz o majetku a záväzkoch
  • vypracovanie daňového priznania z príjmov fyzických osôb