Vytlačiť

Personalistika a mzdy

  • príprava pracovných zmlúv, dohôd o hmotnej zodpovednosti a všetkých ostatných pracovnoprávnych zmlúv: dohody o vykonaní práce, dohody o brigádnickej práci študentov, dohody o pracovnej činnosti
  • prihlášky a odhlášky zamestnancov do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
  • vedenie personálných zložiek zamestnancov
  • spracovanie miezd (výpočet čistej mzdy, odvádzanie zrážok zo mzdy, exekúcie zamestnancov)
  • výpočet príspevkov zamestnanca a zamestnávateľa do Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a na doplnkové dôchodkové sporenie
  • výpočet prídelu do sociálneho fondu
  • vykonanie ročného zúčtovania dane zo závislej činnosti
  • vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na verejné zdravotné poistenie
  • spracovanie potvrdení o zamestnaní a o príjme pre zamestnancov (napr. pre banky)
  • vypracovanie mesačných vykazov pre daňový úrad, sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne a štatistický úrad
  • mesačné preddavky na daň zo závislej činnosti, kvartálne hlásenia o zrazených preddavkoch zo závislej činnosti, ročné hlásenie o zrazených preddavkoch zo závislej činnosti Daňovému úradu
  • spracovanie náhrad príjmu pri dočasnej pra- covnej neschopnosti a postupovanie nemocenského Sociálnej poisťovni
  • komunikácia so všetkými orgámni štátnej správy a so zdravotnými poisťovňami a doručovanie tlačív a formulárov na príslušné inštitúcie
  • podklady pre ukončenie pracovného pomeru (napr.: vypracovanie ELDZ pre Sociálnu poisťovňu, zápočtových listov a iných potvrdení pri ukončení pracovného pomeru)
  • zostavy: mzdové listy, výplatné pásky, výplatné listiny, rekapitulácie, prehľady dovoleniek, bankové príkazy na úhradu miezd zamestnancom, poistných fondov a odvodov dane